Focus Hotel

Regulaminy

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH SIECI FOCUS HOTELS

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera Focus Hotels („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez Focus Hotels S.A. („Voucher”).

Przez użyte w niniejszym Regulaminie Programu Focus Hotels S.A. pojęcia należy rozumieć:

Focus Hotels lub Partner – spółka Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 40, posiadająca numer NIP: 967-13-47-422, REGON 341041740, KRS 0000522623.

Hotel – dowolny hotel prowadzony przez Focus Hotels S.A.

Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba posiadająca Voucher.

Voucher - dokument na okaziciela, wystawiony przez Focus Hotels S.A. uprawniający do bezgotówkowego nabycia od Partnera usług, opatrzony hologramem z unikalnym numerem seryjnym.

 1. I.                    Warunki Ogólne
 1. Voucher upominkowy jest dokumentem na okaziciela wystawionym przez Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 40, posiadająca numer NIP: 967-13-47-422, REGON 341041740, KRS 0000522623, wydawanym w formie papierowego zaproszenia opatrzonego hologramem będącym numerem seryjnym lub podpisem z imienną pieczątką uprawnionego przedstawiciela Focus Hotels S.A oraz numerem seryjnym., zawierającym określenie rodzaju usługi świadczonej przez Hotel.
 2. Voucher niespełniający wymogów z ust. 1 jest nieważny.
 3. Voucher upoważnia do jednorazowego noclegu w wybranym Hotelu.
 4. Voucher może być zrealizowany w dowolnym Hotelu.
 5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę ani inne usługi Partnera oraz nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
 6. Voucher musi zostać wykorzystany jednorazowo.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Posiadaczowi.
 8. Posiadaczowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w  tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 9. Termin upłynięcia ważności Vouchera zawarty jest na voucherze. Po tym czasie staje się nieważny i hotel ma prawo odmówić jego przyjęcia.
 10. Hotel ma prawo odmówić realizacji Vouchera, gdy uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają jego odczytanie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do jego autentyczności.
 1. II.                  Zasady korzystania z Vouchera
 1. Posiadacz jest uprawniony do darmowego pobytu w jednym z Hoteli w ramach oferty zawartej na Voucherze, określającej liczbę noclegów, liczbę osób, opcję wyżywienia.
 2. Posiadacz jest zobowiązany do wcześniejszej rezerwacji terminu pobytu poprzez mailowy lub telefoniczny kontakt z recepcją wybranego Hotelu.
 3. Lista Hoteli oraz dane kontaktowe znajdują się na: http://www.focushotels.pl/lokalizacje,10.html
 4. Posiadacz jest zobowiązany do poinformowania recepcjonisty o chęci skorzystania z Vouchera podczas dokonywania rezerwacji i zobowiązany jest podać jego numer seryjny.
 5. Rezerwację noclegu można anulować do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie Voucher przepada.
 6. W przypadku niewykorzystania potwierdzonej rezerwacji Voucher przepada.
 7. Hotel ma prawo nie przyjąć rezerwacji w wybranym przez Posiadacza terminie bez podania przyczyny.
 8. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 9. Posiadacz ma obowiązek przekazać Voucher recepcjoniście podczas zameldowania w Hotelu.
 10. Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową za wszystkie dodatkowo zamówione płatne usługi, za które należność będzie naliczona według cennika hotelowego.
 1. III.                Postanowienia końcowe
 1. Aktualna wersja Regulaminujest dostępna na stronie internetowej www.focushotels.pl oraz do wglądu w hotelach Focus Hotels.
 2. Posiadacz wraz z dokonaniem rezerwacji w ramach posiadanego Vouchera oświadcza, że zapoznał  się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. Posiadacz poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Focus Hotels zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Hotelach oraz na stronie internetowej www.focushotels.pl.
 5. Kwestie związane z pobytem w Hotelu reguluje Regulamin Hotelowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Hotelowym zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych jest Focus Hotels S.A., ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz. Dane osobowe osób korzystających z oferty przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów o świadczenie usług hotelowych i innych z nimi związanych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. wymienionych celów.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem Voucherów lub realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Focus Hotels SA.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH DO SKLEPU GARMAŻERYJNEGO „POD ORŁEM”

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera do Sklepu Garmażeryjnego Pod Orłem („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp z o.o. („Voucher”).

Przez użyte w niniejszym Regulaminie Przedsiębiorstwa Hotelowego Majewicz Sp z o.o. pojęcia należy rozumieć:

Hotel lub Partner – spółka Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 14, posiadająca numer NIP: 5540316413, REGON 090456490, KRS 0000091219.

Sklep – Sklep Garmażeryjny „Pod Orłem” prowadzony w Bydgoszczy na ul. Gdańskiej 14 przez Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o.

Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba posiadająca Voucher.

Voucher - dokument na okaziciela, wystawiony przez Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o. uprawniający do bezgotówkowego nabycia od Sklepu towarów, opatrzony hologramem z unikalnym numerem seryjnym.

 1. I.                    Warunki Ogólne
 1. Voucher upominkowy jest dokumentem na okaziciela wystawionym przez Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 14, o numerze NIP: 5540316413, REGON 090456490, KRS 0000091219, wydawanym w formie papierowego zaproszenia opatrzonego hologramem będącym numerem seryjnym lub podpisem z imienną pieczątką uprawnionego przedstawiciela Hotelu oraz numerem seryjnym., zawierającym określenie rodzaju usługi świadczonej przez Hotel.
 2. Voucher niespełniający wymogów z ust. 1 jest nieważny.
 3. Voucher upoważnia do jednorazowego bezgotówkowego nabycia towarów dostępnych w regularnej sprzedaży w Sklepie do wysokości kwoty podanej w polskich złotych, na którą opiewa Voucher.
 4. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w Sklepie.
 5. Voucher nie obowiązuje na zakupy online w Sklepie.
 6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę ani inne usługi Partnera ani Sklepu oraz nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
 7. Voucher musi zostać wykorzystany jednorazowo.
 8. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanych towarów jest niższa niż wartość Vouchera.
 9. Posiadacz ma obowiązek przekazać Voucher sprzedawcy podczas dokonywania wymiany.
 10. Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową za wszystkie dodatkowo zamówione towary, za które należność będzie naliczona według cennika Sklepu.
 11. Partner nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Posiadaczowi.
 12. Posiadaczowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Partnera z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 13. Termin upłynięcia ważności Vouchera zawarty jest na voucherze. Po tym czasie staje się nieważny i Sklep ma prawo odmówić jego przyjęcia.
 14. Sklep ma prawo odmówić realizacji Vouchera, gdy uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają jego odczytanie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do jego autentyczności.
 1. II.                  Postanowienia końcowe
 1. Aktualna wersja Regulaminujest dostępna na stronie internetowej www.focushotels.pl oraz do wglądu w Sklepie.
 2. Posiadacz wraz z dokonaniem transakcji w ramach posiadanego Vouchera oświadcza, że zapoznał  się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. Posiadacz poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Partner zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepie oraz na stronie internetowej www.focushotels.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Hotelowym zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem Voucherów lub realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Partnera
Obowiązek informacyjny